godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:
Z JAKUBOWA W WIELKI ŚWIAT

Projekty 2019/2020

 

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Jakubów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu

„Z Jakubowa w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

1. Szkoła Podstawowa w Jakubowie,

2. Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym,

3. Szkoła Podstawowa w Mistowie,

4.Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 307 uczniów wymienionych wyżej szkół.

W ramach projektu realizowane będą min.:

- dodatkowe zajęcia z:

*j. angielskiego,

*matematyki,

*informatyki,

-  kółka zainteresowań z:

*przedsiębiorczości,

*zajęć teatralnych 

*zajęć przyrodniczych,

- wyjazdy edukacyjne.

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


Wartość projektu: 1 475 894,29 zł
Wysokość dofinansowania: 1 401 846,29 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 - 30.06.2021

 

lo 

 

 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.